De BPKV: Beste Prijs Kwaliteit Verhouding
In dit artikel vertellen we alles wat je over de BPKV moet weten. In essentie is de Beste Prijs Kwaliteit Verhouding (BPKV) een beoordelingsmodel om de prijs en kwaliteit van een inschrijver te bepalen. De BPKV stimuleert inschrijvers om meer te bieden dan de minimumeisen van de aanbestedende dienst en zorgt ervoor dat kwaliteit op waarde wordt geschat binnen aanbestedingen.

Wat is BPKV?
De BPKV is een verplicht onderdeel bij de gunning van aanbestedingen en wordt bij aanbestedingen gebruikt om de prijsstrategie van de inschrijvers ten opzichte van de aanbestedingseisen van een aanbestedende dienst te bepalen. De BPKV wordt naast ‘laagste prijs’ en ‘laagste kosten’ als gunningscriteria gebruikt bij aanbestedingen.

Aanbestedingen vanuit Rijkswaterstaat
Bij aanbestedingen vanuit Rijkswaterstaat vindt het inkoopproces met behulp van de BKPV plaats in drie stappen.

 1. Gunningscriteria worden vastgelegd aan de hand van de doelstellingen en risico’s van het project.
 2. Start van het aanbestedingsproces waarin documenten opgesteld worden, inschrijvingen worden beoordeeld en teruggekoppeld naar de inschrijvers.
 3. Toezicht op de uitvoering om te zorgen dat aangeboden EMVI-meerwaarde ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt.

Verschil BPKV en EMVI
Je vraagt je misschien af of er een verschil is tussen BPKV en EMVI (economisch meest voordelige inschrijving). Belangrijk om te weten is dat voor 1 juli 2016 BPKV nog EMVI werd genoemd. Bij zowel BPKV als EMVI ligt de focus op de aangeboden kwaliteit van de inschrijver. Na het aanpassen van de aanbestedingswet in 2016 geldt EMVI als de overkoepelende term voor alle gunningscriteria die tijdens aanbestedingen gebruikt worden. BPKV is binnen deze koepel één van de gunningscriteria. Na de gewijzigde aanbestedingswet wordt BPKV veel gebruikt in plaats van de term EMVI.

Welke andere gunningscriteria vallen onder EMVI?
In de aanbestedingswet 2016 is vastgelegd dat alleen BPKV als gunningscriterium verplicht is. Andere gunningscriteria die onder de EMVI vallen zijn: ‘laagste prijs’ en ‘laagste kosten op basis van kosteneffectiviteit’, ook wel KBK genoemd. In het geval dat aanbesteder ook de gunningscriteria ‘laagste prijs’ en/of ‘laagste kosten’ gebruikt, is hier altijd een verantwoording voor te vinden op TenderNed of Negometrix.

Op welke gebieden levert BPKV een meerwaarde?
De BPKV levert voor aanbestedende diensten een meerwaarde op, omdat er niet alleen gekeken wordt naar de laagste prijs. De aanbestedende dienst dwingt zichzelf namelijk om goed na te denken over zaken die echt meerwaarde bieden. Anderzijds worden inschrijvers gestimuleerd om op een vroeg moment in het aanbestedingsproces na te denken over hoe ze tegemoet kunnen komen aan alle criteria. Naast de beste prijs kwaliteitverhouding biedt de BPKV een meerwaarde op een aantal punten:

 • Innovatieve oplossingen
 • Kortere doorlooptijden
 • Rekening houden met omgevingscriteria (bijvoorbeeld geluidshinder).
 • Duurzaamheid
 • Betere functionaliteit
 • Besparing op onderhoudskosten
 • Objectief beoordelen
 • Betere risicobeheersing in de uitvoeringsfase

BPKV-criteria beoordeling
Een aanbestedende partij bepaalt hoe hij beoordeelt op kwaliteit door scores toe te kennen aan alle criteria. Uiteindelijk moet er een goed evenwicht ontstaan in de kwaliteit van de eisen en wensen. Tijdens het schrijven van de onderbouwing is het belangrijk dat je deze eisen en criteria niet over het hoofd ziet.

Met de toepassing van dit model kun je als inschrijver goed de kwaliteit van je plan beoordelen, alvorens je deze indient bij de aanbestedende dienst. Door scherp te zijn op alle criteria en scores kun je je strategie om BPKV criteria aan te pakken optimaliseren.